1. Kto może ubiegać się o Patronat Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu?
  – organizacja pozarządowa,
  – jednostka samorządu terytorialnego lub jej jednostka organizacyjna,
  – spółdzielnia socjalna,
  – kościół lub inny związek wyznaniowy
  – instytucja pomocy społecznej lub jej jednostka organizacyjna,
  – szkoła lub inna placówka oświatowa,
  – uczelnia wyższa lub inny instytut naukowy,
  – instytucja kultury lub jej jednostka organizacyjna,
  – spółka akcyjna lub spółka z.o.o., w tym klub sportowy, działająca non-profit,
  – stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
  – zakład opieki zdrowotnej,
  – grupa nieformalna.
 2. Działania obejmowane Patronatem Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu:
  – wydarzenia przeznaczone dla wolontariuszy lub organizowane z udziałem wolontariuszy promujące ideę wolontariatu oraz postawy prospołeczne (wydarzeniem może być
  w szczególności warsztat, konferencja, happening, konkurs, piknik, festyn, turniej itp.);
  – projekty o charakterze wolontariackim.
 3. Jakich działań Dolnośląski Festiwal Wolontariatu nie obejmuje Patronatem?
  – konkurencyjnych wobec naszych działań lub działań partnerów;
  – komercyjnych.
 4. Co Dolnośląski Festiwal Wolontariatu oferuje w ramach Patronatu?
  – wsparcie merytoryczne i organizacyjne (pozafinansowe) przy realizacji wydarzenia (w miarę możliwości);
  – zamieszczenie informacji o wydarzeniu we wspólnym kalendarzu wydawanym w formie elektronicznej;
  – promowanie wydarzenia poprzez zamieszczanie informacji o wydarzeniu na stronie Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu;
  – promowanie wydarzenia poprzez zamieszczanie informacji w portalu społecznościowym Facebook;
  – promowanie wydarzenia poprzez rozsyłanie informacji w regularnym elektronicznym newsletterze;
  – promowanie wydarzenia poprzez inne dostępne kanały informacyjne, w tym podczas organizowanych wydarzeń własnych (np. targów, pikników, konferencji itp.);
  – ekspozycję banera dostarczonego przez organizatora wydarzenia na głównej stronie Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.
  – możliwość uzyskania Patronatu jednorazowego lub stałego.
 5. Czego Dolnośląski Festiwal Wolontariatu oczekuje w ramach patronatu?
  – zamieszczenia logotypu Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu na materiałach związanych z wydarzeniem (strony internetowe, ulotki, plakaty, materiały itp.); projekt z logotypem powinien być przesłany do akceptacji wcześniej; materiały z logotypem powinny być przesłane do dokumentacji w wersji elektronicznej (ulotki, plakaty itp.) lub papierowej (np. publikacje);
  – zamieszczenia informacji w materiałach prasowych dot. wydarzenia;
  – umożliwienia dystrybucji informacji o Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu (oraz ewentualnie o innych Wydarzeniach pod Patronatem Festiwalu) do odbiorców wydarzenia (zasady są indywidualnie ustalane: np. przekazanie ulotki, materiałów informacyjnych drukowanych czy wysyłka elektroniczna);
  – dostarczania bieżących informacji o wydarzeniu w celu zamieszczania ich na stronie Festiwalu;
  – w zależności od tematyki, skali, rangi oraz możliwości i indywidualnych ustaleń, dostarczania bezpłatnych materiałów związanych z wydarzeniem do publikacji w kanałach informacyjnych Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu;
  – wystawienia roll-up w przypadku realizowanych wydarzeń (ustalane indywidualnie);
 6. Jak uzyskać patronat Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu?
  – Zainteresowana organizacja/instytucja/grupa nieformalna przysyła w formie elektronicznej wypełniony wniosek o Patronat. Wnioski są przyjmowane na bieżąco, jednak ze względu na harmonogram pracy Rady Patronackiej oraz realizację zobowiązań, ustalenia dot. objęcia Patronatem wydarzenia powinny być podejmowane z około miesięcznym wyprzedzeniem;
  – Organizator podejmuje decyzję o objęciu (bądź nie) Patronatem wydarzenia
  i odpowiednią informację przekazuje zainteresowanej organizacji/instytucji/grupie nieformalnej;
  – Obie strony podejmują ustalenia dot. wzajemnych świadczeń, które zostają zapisane w umowie o współpracy w zakresie Patronatu;
  – Podpisywana jest umowa o współpracy w zakresie Patronatu.