Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” jest porozumieniem dolnośląskich organizacji i instytucji, którego głównym celem jest promocja i rozwój idei wolontariatu oraz aktywności społecznej na terenie województwa dolnośląskiego. Głównym przedsięwzięciem realizowanym przez Partnerstwo jest organizacja corocznego Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Liderem Partnerstwa jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Zasady działania Partnerstwa zostały określone w porozumieniu podpisanym 15 marca 2012 r.:

§1

1. Partnerstwo jest porozumieniem zawartym pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zwanymi Partnerami, które:
a) zadeklarowały chęć aktywnego uczestnictwa w pracach Partnerstwa
b) działają na obszarze województwa dolnośląskiego.
2. Partnerstwo nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy. Jest apolityczne, otwarte dla wszystkich wykazujących gotowość działania zgodnego z głównym celem powstania Partnerstwa.

 §2

Celem głównym Partnerstwa jest promocja i rozwój idei wolontariatu oraz aktywności społecznej na terenie województwa dolnośląskiego.
Celami szczegółowymi są:
1. budowanie w społeczeństwie dolnośląskim pozytywnego wizerunku wolontariusza;
2. kreowanie wolontariatu jako modnego, ciekawego i atrakcyjnego zajęcia;
3. podniesienie świadomości społeczeństwa na temat wolontariatu;
4. podniesienie kompetencji dolnośląskich podmiotów korzystających z wolontariatu i ich wolontariuszy;
5. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
6. promowanie standardów współpracy z wolontariuszami;
7. rozpowszechnianie informacji dotyczących wolontariatu na Dolnym Śląsku;
8. integracja środowiska dolnośląskiego wolontariatu.

§3

Partnerzy zdiagnozowali następujące obszary problemowe:
1. niskie zaangażowanie w wolontariat w ramach organizacji obywatelskich;
2. niewystarczająca wiedza na temat wolontariatu wśród społeczności lokalnych;
3. niski prestiż wolontariatu w świadomości społecznej Polaków;
4. słabo rozwinięta działalność wspierająca rozwój wolontariatu;
5. niskie zaangażowanie osób starszych w działalność wolontariacką.

§4

Zasady Partnerstwa:
1. dobrowolność udziału,
2. równość,
3. wspólne cele,
4. podejmowanie wspólnego ryzyka,
5. wspólne dzielenie korzyści,
6. włączenie mieszkańców,
7. współodpowiedzialność za działania Partnerstwa,
8. wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń,
9. uczciwość,
10. lojalność.

§5

Szczegółowe zasady funkcjonowania Partnerstwa:
1. Głównym przedsięwzięciem realizowanym przez Partnerstwo jest organizacja corocznego Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.
2. Partnerstwo może również organizować inne inicjatywy skierowane na rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku.
3. Działaniami Partnerstwa kieruje Rada Koordynacyjna Partnerstwa, którą stanowią upoważnieni stali przedstawiciele wszystkich podmiotów uczestniczących w Partnerstwie. Rada Koordynacyjna Partnerstwa rozpoczyna swoją działalność z chwilą ukonstytuowania podczas pierwszego spotkania.
4. Każdy Partner w sprawach decyzyjnych posiada jeden głos niezależnie od liczby przedstawicieli instytucji uczestniczących w pracach Partnerstwa.
5. Partnerstwo może korzystać z osobowości prawnej poszczególnych Partnerów na podstawie upoważnienia Rady Koordynacyjnej Partnerstwa.
6. Lider Partnerstwa jest wybierany przez Radę Koordynacyjną Partnerstwa zwykłą większością głosów w wyborach jawnych na trzyletnią kadencję.
7. Lider Partnerstwa organizuje nie rzadziej niż raz na kwartał spotkanie Rady Koordynacyjnej Partnerstwa w celu zapewnienia właściwej realizacji celów niniejszego porozumienia.
8. W spotkaniach Rady Koordynacyjnej Partnerstwa mogą uczestniczyć przedstawiciele podmiotów nie będących członkami Partnerstwa z zastrzeżeniem, że ich głos jest wyłącznie głosem doradczym. Podmioty te otrzymują status Partnera Wspierającego.
9. Obowiązki Lidera:
– reprezentowanie Partnerstwa na zewnątrz w kontaktach z instytucjami spoza Partnerstwa;
– koordynacja bieżących działań Partnerstwa;
– organizacja regularnych spotkań Rady Koordynacyjnej Partnerstwa.
10. Obowiązki Partnerów:
– udział w spotkaniach Rady Koordynacyjnej Partnerstwa stałego przedstawiciela danego podmiotu. W razie braku możliwości uczestnictwa stałego przedstawiciela Partner zobowiązany jest zapewnić zastępstwo;
– współpraca przy realizacji wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez Partnerstwo;
– udostępnianie zasobów materialnych, osobowych i informacyjnych niezbędnych do realizacji celów Partnerstwa.
11. Przyjęcie w poczet członków Partnerstwa następuje:
– w wyniku co najmniej 3-miesięcznego aktywnego uczestnictwa w pracach Partnerstwa jako Partnera Wspierającego oraz
– na pisemny wniosek Partnera Wspierającego.
12. Uczestnictwo w Partnerstwie ustaje mocą uchwały Rady Koordynacyjnej Partnerstwa w przypadku:
– nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w co najmniej 3 spotkaniach Rady Koordynacyjnej Partnerstwa;
– co najmniej 3-miesięcznego braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony Partnera;
– na pisemny wniosek Partnera zainteresowanego zakończeniem współpracy w ramach Partnerstwa;
– świadomego działania na szkodę Partnerstwa.
13. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Rozwiązanie Partnerstwa nastąpi z chwilą podjęcia przez Radę Koordynacyjną Partnerstwa stosownej uchwały.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s