7 grudnia 2013 roku Debata „Wygrany – wygrany. O współpracy NGO z biznesem”, podczas której spotkali się przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych oraz sektora publicznego zainaugurowała Dolnośląski Festiwal Wolontariatu. Uczestnicy debaty wspólnie zastanawiali się jak w praktyce wygląda społeczna odpowiedzialność biznesu, sponsoring i wolontariat pracowniczy, jak współpracować, aby osiągnąć największe obustronne korzyści oraz jaka jest efektywność podejmowanych działań i jak ją mierzyć.

Spotkanie zorganizowane w formule debaty oraz pracy w grupach tematycznych umożliwiło wymianę poglądów oraz doświadczeń pochodzących ze współpracy międzysektorowej przedstawicielom środowisk NGO, przedsiębiorcom oraz pracownikom wrocławskiego magistratu. Omówione zostały także przykłady zrealizowanych już projektów, uczestnicy analizowali bariery oraz perspektywy współdziałania w obszarze wolontariatu pracowniczego, sponsoringu, zaangażowania w inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych oraz partnerstw międzysektorowych.

Debata zorganizowana w siedzibie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej spotkała się z entuzjazmem zaproszonych gości, którzy wskazali na potrzebę kontynuacji tego typu debat oraz poszerzenia ich o grono reprezentantów sektora publicznego. Uczestnicy z organizacji pozarządowych, m.in. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”, Fundacji Hobbit oraz Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju zapowiedzieli chęć zorganizowania kolejnych spotkań w swoich siedzibach, tak aby móc przybliżyć swoją działalność partnerom ze środowisk biznesowych. Zachęcili także uczestników do wzięcia udziału w cyklicznych spotkaniach Grup Dialogu Społecznego zorganizowanych przez Urząd Miejski.

Tekst: Komisja Europejska. Przedstawicielstwo Regionalne we Wrocławiu